SUOMEN UISTELUTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT

1§ Suomen Uistelutoimikunta
Suomen Uistelutoimikunnan (jäljempänä SUT) tarkoituksena on edistää vetouistelun harrastusta ja kilpailutoimintaa Suomessa. SUT on katto-organisaatio vuosittain järjestettävälle vetouistelun Suomen mestaruuskilpailulle (jäljempänä SM-kilpailu).

2§ Jäsenyys
Ainoastaan yleishyödyllinen yhteisö tai yhdistys voi olla SUT:n jäsen. SM-kilpailun tai osakilpailun sen alueellisessa karsintakilpailusarjassa voi järjestää ainoastaan urheilukalastusseura tai SUT:n erillisellä luvalla muu yleishyödyllinen yhdistys. SUT:n vuosikokous valitsee uudet jäsenet SUT:n hallituksen esityksestä. Uusien jäsenten tulee toimittaa hakemuksensa hallitukselle vähintään kolme kuukautta ennen vuosikokousta.

3§ Jäsenmaksu
Jäsenmaksuna peritään vuosittaista toimintamaksua, jonka suuruuden SUT:n vuosikokous määrää. Maksu on maksettava kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun laiminlyönti aiheuttaa SUT:n jäsenyyden menettämisen.

4§ Toimielimet
SUT:n toimielimiä ovat vuosikokous ja hallitus.

5§ Hallitus
SUT:n asioita hoitaa ja sen edustajana toimii SUT:n hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi riittävä määrä SUT:n jäseniä. Hallitus valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai SUT:n jäsenistöstä varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme SUT:n jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. SUT:n jäsenten vaatiessa hallituksen kokoontumista, on kokous järjestettävä kolmen viikon kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee.

6§ Nimenkirjoittajat
SUT:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri ja varapuheenjohtaja yhden hallituksen jäsenen kanssa yhdessä.

7§ Tilit
SUT:n tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Kokoukset
SUT:lla on vuosittain yksi varsinainen kokous, vuosikokous, joka pidetään SM-kilpailun yhteydessä, mutta kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille  – viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouskutsun tulee sisältää vuosikokouksen esityslista. Mikäli SUT:n jäsen haluaa tuoda jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, asia on esitettävä viimeistään vuosikokouksessa.

Ylimääräinen kokous voidaan järjestää, jos hallitus niin päättää tai vähintään kolmasosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Tällöin kokouskutsu on lähetettävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutoksen takana on vähintään kolme neljäsosaa läsnä olevista jäsenistä.

9§ Äänestäminen
Kullakin jäsenellä on SUT:n kokouksissa yksi ääni, aina myös puheenjohtajalla. SUT:n kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutetuista sitä vaatii. Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee  arpa.

10§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
SUT:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintamaksun suuruus
6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten vaali.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden SM-kilpailuun kutsuttavien venekuntien kokonaismäärä
10. Vahvistetaan sekä henkilökohtaisen SM-kilpailun että joukkuekilpailun osallistumismaksut
11. Valitaan hakemusten perusteella seuraavan vuoden SM-kilpailun vastuullinen järjestäjä ja käsitellään valitun SM-kilpailujärjestäjän kilpailuhakemuksen asiakohdat
12. Käsitellään hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat
13. Käsitellään jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat
14. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

11§ SM-kilpailu
SM-kilpailuhakemukset tulee jättää kirjallisena vuosikokouksen käsiteltäväksi vuosikokouksen alkamisajankohtaan mennessä. SM-kilpailussa noudatetaan liitteen 1 mukaisia SM-kilpailun runkosääntöjä. Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia SM-kilpailun vastuullisen järjestäjän esityksestä samassa vuosikokouksessa, jossa päätetään kyseisen kilpailun järjestäjästä.

12§ Eroaminen
Jäsenen eroamisilmoitus SUT:sta on toimitettava kirjallisena SUT:n puheenjohtajalle, joka toimittaa tiedon muille SUT:n jäsenille. Viimeistään lokakuun loppuun mennessä toimitetun eroilmoituksen seurauksena ero astuu voimaan kalenterivuoden päättyessä.

13§ Lakkauttaminen
Päätös SUT:n lakkauttamisesta on tehtävä kokouksessa, jonka kokouskutsussa on oltava siitä maininta. Lakkauttamispäätökseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä. Lakkauttamishetkellä SUT:n hallussa olevien varojen käytöstä on päätettävä jäsenien kesken tasapuolisella tavalla.

SM kilpailujen säännöt